Privacy

Het verstrekken van persoonsgegevens aan Blikvangertje.nl is niet verplicht. U heeft te allen tijde zelf de keuze of u persoonsgegevens wilt invoeren. Indien er invoer van gegevens wordt gevraagd, wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn, en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt. Het gaat hierbij o.a. om gegevens als naam, contactgegevens en e-mailadres. Bepaalde gegevens - zoals URL, IP-adres, browsertype en taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan onze website - worden automatisch vastgelegd. Alle informatie wordt door Blikvangertje.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Blikvangertje kan in uiterst speciale gevallen - ongeacht uw toestemming daarvoor - gegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zoals bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen.

Voor vragen over de manier waarop Blikvangertje.nl met uw persoonsgegevens omgaat, indien u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd, als u gegevens wilt wijzigen of laten wissen, kunt u altijd een bericht sturen via het contactformulier. Indien Blikvangertje.nl niet - of niet volledig - kan vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan Blikvangertje u vragen om uw verzoek nader te specificeren. Blikvangertje.nl schort de uitvoering van uw verzoek op totdat de nadere specificatie is verstrekt. Blikvangertje.nl stuurt u na uitvoering van uw verzoek altijd een bevestigingsbericht.

Wijzigen van het privacybeleid

Blikvangertje.nl behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen, en adviseerd dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.